הערכה מקדמיות לתוצאות פעילות החברה לשנת 2017 ובדבר יתרת המזומנים של החברה