הוחלט לאמץ מדיניות חלוקת דיב’ חדשה בסכום שישקף 50% מהרווח התפעולי בכל רבעון לפני הפחתות